Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Obec » Projekty obce

Projekty obce

Realizované projekty

Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci

Potřeba řešit bezpečnost chodců byla vyvolána rizikovým průtahem silnice II.třídy č. 150 obcí a její stoupající dopravní zatížeností. Cílem projektu proto bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, ochrana osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace ( senioři, děti MŠ, klienti ICSS) při pohybu v obci a bezpečná dostupnost míst občanské vybavenosti v obci.

Na počátku roku 2007 bylo zadáno vypracování celkové studie řešení problému a na základě obdržené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla vytvořena projektová dokumentace na I. etapu projektu: výstavbu přechodů pro chodce a chybějících chodníků. Tato etapa byla realizována díky finančnímu příspěvku z Fondu dopravně bezpečnostních opatření SČK v roce 2008 a na ní navazovala díky dotaci ze stejného fondu v roce 2009 přestavba autobusových zálivů a zastávek. Poslední etapou bylo propojení obou přechodů pěší stezkou, oprava vjezdu do hasičské zbrojnice, výstavba parkoviště a oprava místních komunikací v centru obce. Tyto práce byly dotačně financovány z programu obnovy venkova MMR. Zároveň byl instalován měřič rychlosti na silnici II.tř/150 na vjezdu do obce od Jankova.

Celkové náklady projektu byly 1 909 000 Kč, získané dotační prostředky činily 1 333 000 Kč, spoluúčast obce 576 000 Kč.

Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice

Rekonstrukcí prostor hasičské zbrojnice vzniklo odpovídající zázemí pro činnost sboru a prezentaci jeho historie. Přízemí budovy OÚ Ratměřice, které slouží jako zbrojnice a garáž pro zásahové vozidlo bylo stavebně rozděleno na 3 místnosti - jedna slouží jako spolková místnost, druhá s prosklenou stěnou do návsi obsahuje Expozici historie SDH a třetí tvoří technické zázemí a garáž. SDH Ratměřice a ostatní spolky v obci (spolkovou místnost využívá také MS Opatov a SPOZ Ratměřice) tak získaly nové prostory, které jsou vybaveny novým nábytkem pro spolkovou činnost i drobné oslavy. Současně došlo k úpravě veřejného prostranství před obecní budovou, kde vznikla nová přístupová cesta (chodník), informační panely a travnatá plocha se stožáry na vlajky.

Projekt byl realizován v roce 2009 firmou VOSA- MVS Bystřice za přispění dotace z programu Leader MAS Posázaví. Celkové náklady projektu činili 750 000 Kč, získaná dotace byla 520 000 Kč.

Rekonstrukce a otevření kostela sv. Havla

Cílem rekonstrukce byla obnova kulturní památky v centrální části obce – rekonstrukce krovu, výměna střešní krytiny, obnova venkovních omítek a konečná úprava fasády nátěrem. Současně proběhne výměna okapových žlabů a odvedení dešťových vod.

Druhou částí projektu bylo otevření kostela od května do září a tím došlo k zatraktivnění obce pro turisty a pro místní (nejen věřící) obyvatele a vznikla možnost k návštěvě kostela nejen ve sváteční dny, ale i ve dny všední. Otevírání a dohled nad kostelem je smluvně zajištěn partnerskou smlouvou mezi žadatelem projektu, tedy Římskokatolickou farností Votice, a obcí.

Projekt byl realizován v roce 2009 firmou Votická stavební a.s.. Celkové náklady činily 1 990 000 Kč, z toho bylo získáno 1 792 000 Kč z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Modernizace a dostavba veřejného osvětlení

První fáze akce realizovaná v roce 2008 za finančního přispění z Programu obnovy venkova byla zaměřena na nahrazení starých neekonomických lamp moderními tělesy s efektivním provozem. Zároveň bylo veřejné osvětlení doplněno o lampy v uličce „ u Váňů“ a u vstupu do sportovního areálu.

V roce 2009 byla ve druhé etapě projektu vystavěna nové větev veřejného osvětlení k autobusové zastávce Pod horou a k novým stavebním parcelám v lokalitě pod bytovkou a vyměněny další zastaralé lampy v obci.

Projekt realizovala firma Elektromontáže Votice za celkovou částku 506 000 Kč, získané dotační prostředky ze Středočeského kraje činily 334 000 Kč.

Projekty v průběhu realizace

Přestavba sportovního areálu

V roce 2010 byly zahájeny práce na projektu rekonstrukce sportovního areálu v Ratměřicích. Jeho hlavním cílem je přestavba fotbalového hřišt. Hrací plocha v současnosti kapacitně nevyhovuje požadavkům a vytíženosti v době tréninků a zápasů 2 fotbalových mužstev mužů a 2 mládežnických družstev. Nově vybudované hřiště současně vyřeší dlouhodobý problém absolutně nevyhovujícího stavu hřiště vzhledem k současným normám a požadavkům pro fotbalová utkání (jedná se o jedno z nejhorších hřišť na okrese, které má podélné převýšení cca 3 metry). V první fázi projektu proto byl připraven nový pozemek (sejmuta ornice, pozemku srovnán dle požadovaných parametrů, zhutněn povrch a pozemek oset kvalitní travní směsí určenou pro fotbalové trávníky) pro vybudování nové sportovní plochy. Ve druhé fázi projektu v roce 2011 proběhne úprava stávající plochy a propojení obou částí nového hřiště. Podstatou změny je proměna celkové orientace herní plochy - ta je v současné době sever, jih, nově vzniklé hřiště bude mít orientaci vzhledem ke světovým stranám východ, západ. Poslední fází přestavby je plánované vybudování multifunkčního hřiště na míčové hry s umělým povrchem.

Rekonstrukce veřejného prostranství v Hrzíně

Práce na rekonstrukci veřejných ploch a budov v osadě Hrzín začaly v roce 2010, kdy byla rekonstruována kaplička na návsi. Kapličce byla nově oplechována věžička, vyměněna střešní krytina a vyspraveno vnější i vnitřní zdivo a podlaha. Zároveň byla odvodněna drenážovým potrubím a byla do ní zřízena přípojka elektrické energie, která pohání nové elektrické zvonění. Celkové náklady akce byly 366 000 Kč, dotace z programu Leader Posázaví činila 200 000 Kč.

V roce 2011 se opravy dočká také hasičská zbrojnice. Také ona potřebuje novou střešní krytinu a vyspravení omítek. Další částí projektu bude pročištění příkopů podél místní komunikace v dolní části vsi a oprava silničních vpustí na dešťovou vodu na návsi. Náklady na práce v roce 2010 jsou projektovány na 625 000 Kč a budou zaplaceny díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj z vítězství v soutěži Vesnice roku 2010.

Připravované projekty

Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Ratměřice

Zastupitelstvo obce nechává vypracovat studii rekonstrukce, dostavby a nového využití budovy OÚ a MŠ, která předpokládá rozšíření prostor pro potřeby obecního úřadu, knihovny a spolkových činností, zateplení budovy, výměnu oken a střešní krytiny a nové rozmístění a využití vnitřních prostor.

Chceme, aby mateřská škola byla přestěhována do 1. patra do prostor OÚ, ve 2. patře by tak vznikl prostor pro vybudování 3 startovacích nájemních bytů a obecní úřad by přesídlil do nově přistavené části, navazující na dnešní knihovnu a klub seniorů. Tyto aktivity budou v multifunkční budově budou samozřejmě zachovány, stejně jako bude pamatováno na prostor pro cvičení aerobiku a jógy.

Výstavba přečerpávací stanice splaškových vod a tlakové kanalizace

Obec tímto projektem přistupuje k dobudování kanalizační sítě a zejména k napojení severní části Ratměřic na čistírnu odpadních vod. Zpracovaná projektová dokumentace řeší tento problém vybudováním přečerpávací stanice v území pod novými stavebními parcelami a odvedením splaškových vod tlakovou kanalizací do centra obce, kde bude napojena na stávající kanalizační řád se spádem na ČOV.

Na akci bylo získáno vodoprávní rozhodnutí a bude zpracována žádost o získání dotačních prostředků z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Předpokládané náklady činí 4 000 000 Kč.

Strana: 1 z 0 |